Mom 1 Permission

Permission, varmed avses kort ledighet med bibehållen lön, kan beviljas under
högst en dag.

Med bibehållen lön förstås den för arbetaren aktuella månadslönen. Permission kan beviljas i följande fall:


1     Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

2     Vid besök efter arbetsgivarens anvisning på sjukhus, hos läkare eller
        distriktssköterska för vård av arbetsskada liksom vid av läkare föreskrivet
        återbesök.

Ersättning betalas för styrkta resekostnader och för läkarvård enligt fast-
ställd taxa. Om besök enligt ovan sker under pågående sjukperiod tillämpas
i stället bestämmelserna i § 13 mom 5. Om besöket inträffar efter den 14:e
kalenderdagen i sjukperioden utges varken sjuklön eller permissionslön.
Kostnadsersättning utgår endast i den mån kostnaden ej ersätts av allmän
försäkringskassa, genom AFA-försäkringar eller på annat sätt.

3     Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare eller annan
        läkare, då företagsläkare ej finns eller ej är tillgänglig. Vid återbesök som
        föreskrivits av läkare, till vilken remittering skett, är rätten till permission
       – såvida det ej gäller i remiss angivna behandlingar av skada som förorsakats
        av olycksfall på arbetsplatsen – begränsad till sammanlagt högst tre
       återbesök.

4     Besök på företagshälsovårdscentral, hos företagsläkare eller annan av arbets-
       givaren
anvisad läkare för i företagshälsovården ingående hälsoundersök-
       ning.
        Skulle den anvisade läkaren remittera arbetaren till annan läkare för kom-
       pletterande
undersökning kan permission beviljas.

       Vid permission enligt punkterna 1-4 ovan betalas lön för tid som åtgår för
        besöket inklusive tid för resa under ordinarie arbetstid.

5     Eget bröllop, bröllopsdagen.

6     Egen 50-årsdag, födelsedagen.

7     Nära anhörigs frånfälle, högst en dag.

8     Nära anhörigs begravning, jordfästningsdagen eller dagen för urnnedsättning.

9     Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig, högst en dag
       per tillfälle.

Lön betalas för den tid som åtgår för besöket/förrättningen; vid permission
enligt punkterna 1-4 och 9 dessutom för restid under ordinarie arbetstid.

Vid nära anhörigs begravning kan permissionen även omfatta nödvändiga
(högst två) resdagar.

Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, mor- och far-
föräldrar samt svärföräldrar liksom sammanboende under äktenskapsliknande
förhållanden och partner i registrerat partnerskap.

Anhållan om permission ska göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permission
ska på förhand eller – om så inte kan ske – i efterhand styrkas om
arbetsgivaren så
begär.

Permission
Med permission avses kort ledighet med bibehållen lön. Permission beviljas i de i
avtalstexten uppräknade fallen. Uppräkningen är uttömmande och ska inte ses som
en exempelsamling.

Under permission betalas den för arbetaren gällande månadslönen.

Permissionen får för varje tillfälle omfatta högst en dag, med undantag vid nära anhörigs
begravning, då permissionen även får omfatta högst två nödvändiga resdagar.

Permission beviljas för den tid som åtgår i de aktuella fallen.

Arbetaren ska begära permission i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen
ska på begäran av arbetsgivaren styrkas, vilket dock kan göras i efterhand.

Permissionen bryter ej annan pågående ledighet eller frånvaro, t ex semester, sjukdom
eller tidigare beviljad tjänstledighet. Permission ska t ex ej beviljas arbetare
som fyller 50 år under semesterledighet.

Ej heller ska permission beviljas som kompensation om permissionsgrundande anledning
infaller på arbetsfri dag. Infaller t ex 50-årsdagen på arbetsfri söndag finns
ingen rätt till permission på måndagen.

Som ”nära anhörig” ska vid tillämpningen av permissionsreglerna räknas make/
maka, barn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar, svärföräldrar, sammanboende
under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap.

Bestämmelserna i momentet avser att skapa en enhetligare praxis vid handläggningen
av hithörande frågor inom arbetar- respektive tjänstemannaområdet.

Permissionsgrundande fall
De fyra första permissionsgrundande fallen avser arbetarens egen hälsovård. I dessa
fall omfattar permissionen den tid som läkarbesöket tar inklusive vänte- och restid
på ordinarie arbetstid.

1 Akut sjukdom eller olycksfall
Arbetare som plötsligt och oväntat får behov av omedelbar läkar- eller tandläkarbehandling,
har rätt till permission.

Vid akutfall är det endast för förstagångsbesöket som permission ska beviljas. Om
arbetaren på grund av sjukdomen ej kan arbeta resten av dagen betalas däremot ej
permissionslön för tiden efter läkarbesöket. Resterande tid räknas då som karensdag.

I förväg inbokade besök hos t ex läkare för provtagning eller hos tandläkare för
behandling ger däremot ej rätt till permission och berättigar ej heller till sjuklön.

Normalt krävs för permission vid akut sjukdom eller olycksfall att arbetaren utfört
arbete någon del av arbetsdagen. Den som besökt läkare direkt på morgonen och
därefter blivit sjukskriven kan – enligt rättsfall – ej göra anspråk på permissionslön
under läkarbesöket. Om arbetaren beger sig direkt från hemmet till läkare och efter
besöket återgår i arbete föreligger däremot rätt till permission.

2 Arbetsskada
För de besök för vård av arbetsskada på sjukhus, hos läkare eller distriktssköterska,
som sker efter arbetsgivarens anvisning, betalas dels permissionslön, dels ersättning
för resekostnader och läkarvården. Ersättningen för läkarvården betalas efter
av respektive landsting fastställd taxa. Ersättningen betalas dock ej om kostnaden
ersätts av försäkringskassa, genom AFA-försäkring eller på annat sätt. Kan i samband
med skadefall ersättning erhållas från TFA behöver arbetsgivaren således ej betala
kostnadsersättning. Som framgår av mom 12 i avtalets regler om sjuklön m m ska
möjlighet för arbetaren att erhålla ersättning från arbetarnas sjukkassa ej ersätta
arbetsgivarens skyldighet att betala kostnaderna för läkarvård vid arbetsskada såvida
ej detta ingår i de lokalt överenskomna reglerna för sjukkassan.

Följande exempel anger hur reglerna om permission vid arbetsskada (inklusive
färdolycksfall) ska tillämpas.

Arbetare som vid arbetsskada efter arbetsledarens anvisning lämnar arbetsplatsen
kl 10 för besök hos läkare återkommer till arbetsplatsen kl 15 med besked om att
han blivit sjukskriven. Arbetaren erhåller permissionslön för tiden kl 10 -15 (väntetid
och restid medtas) men är därefter sjukskriven. Denna dag räknas alltså som
första sjukdag och därmed som karensdag. Blir arbetaren ej sjukskriven men ändå
på grund av skadan rekommenderas att vila resten av dagen betalas permissionslön
för återstoden av arbetsdagen.

Ett specialfall uppstår då arbetaren först dagen efter det att skadan inträffat, t ex
ögonskada till följd av s k svetsblänk, blir förhindrad arbeta. I detta fall betalas
permissionslön för förlorad arbetstid denna dag.

3 Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss
Permission beviljas för besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare.

Remiss ska i första hand utskrivas av företagsläkare varmed avses vid företaget anställd
läkare, läkare vid företagets hälsovårdscentral, förtroendeläkare eller läkare
som på annat
sätt är knuten till företaget. Endast i de fall sådan läkare ej är att tillgå
gäller remiss från
annan läkare.

Föreskriver läkaren, till vilken remittering skett, återbesök utgår permission för
högst tre sådana återbesök. Detsamma gäller föreskrivna behandlingar, t ex hos
sjukgymnast eller naprapat. Om den skada som ska behandlas är föranledd av en
arbetsplatsolycka omfattar permissionen emellertid samtliga behandlingar.

4 Hälsoundersökning
För hälsoundersökningar som ingår i företagets hälsovård beviljas permission.

Permissionen avser besök på hälsovårdscentral, hos företagsläkare eller annan av
företaget anvisad läkare. Privata hälsoundersökningar omfattas däremot ej av
permissionsreglerna.

Permission beviljas även för kompletterande undersökning hos annan läkare efter
remiss från av företaget anvisad läkare.

5 Eget bröllop
Rätten till permission avser endast själva bröllopsdagen.

6 Egen 50-årsdag
Rätten till permission avser endast själva födelsedagen.

7 Nära anhörigs frånfälle
Vid beviljande av permission, som avser att ge arbetaren möjlighet att ombesörja
praktiska arrangemang i anslutning till dödsfallet, bör hänsyn tas till arbetarens
önskemål.

Rätt till permission avser ej bouppteckning.

8 Nära anhörigs begravning; jordfästningsdagen eller dagen för
urnnedsättning
Efter en nära anhörigs frånfälle finns rätt till permission för dennes begravnings-
jordfästnings- eller urnnedsättningscermoni. Permission beviljas för ett av sådana
tillfällen. Om permission beviljats för begravningen föreligger således ingen rätt
till permission för urnnedsättningen.

Permissionen kan omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Behovet av resdagar
bedöms utifrån uppgifter om kommunikationer och avstånd.

9 Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig
Permission beviljas vid plötsligt akut sjukdomsfall, då omedelbar omvårdnad behövs
eller hjälp med nödvändiga sysslor i hemmet, t ex barnpassning krävs. För
permission förutsätts att inga andra lösningar varit möjliga och att arbetaren därmed
helt oförutsett måste stanna hemma hel eller del av dag.

För permission erfordras att den anhörige som insjuknat tillhör samma hushåll som
arbetaren.

Vid permission för vård av akut sjukt barn samt vid vård av närstående ska arbetaren
utnyttja sin rätt till tillfällig föräldrapenning respektive rätt till ersättning för
närståendevård. För att undvika överkompensation ska denna ersättning avräknas
från permissionslönen. Avräkningen ska göras även om arbetaren försummar att
begära ersättning från Försäkringskassan.