Beräkning av semesterlön Svemek-avtalet  "Timlön"

Fyll i nedanstående:
Anställningsdagar
Årslön
Arbetad tid

Skiftgång


Resultat
Semesterdagar
Semesterlön
Totalt

Tillbaka

Förklaring till rubrikerna:

Anställningsdagar = Här skall du skriva in hur många anställningsdagar du har , exkl. tjästledighet.

För den som varit anställd hela intjänade året 
(1 april - 31 mars) är antalet semesterdagar 25

Om du varit anställd under del av året räknar man ut semesterdagarna enligt detta sätt :

FORMEL:  
Antal semesterlönegrundande dagar x 25 / 365

(OBS! samtliga veckodagar ska räknas,  och decimaler i slutresultatet avrundas till närmast högre tal)

Årslön = För att få fram underlaget för din semesterlön så används din  medeltimförtjänst under det närmast föregående kalenderåret.

Medeltimförtjänsten beräknas genom att summan av tidlön och ackord, inklusive skiftformstillägg, ersättning för gångtid och färdtid, tillägg för arbete på obekväm tid, övertidstillägg, ersättning för arbetsberedskap samt övriga semesterlönegrundande tillägg, divideras med antalet arbetade timmar.

Den sålunda framräknade medeltimförtjänsten ökas med 4,2% som motsvarar helglön.

Arbetstid = Här skall du skriva in hur många timmar du jobbat under beräkningsåret. (1 jan - 31 dec).
Vi har fyllt i normal arbetstiden 1880 tim/år. Tänk på, om du varit frånvarande så kan du ha semesterlönegrundande frånvaro som skall räknas som arbetad tid. Fråga din fackliga representant för mera information och detaljer om vad som är semesterlönegrundande frånvaro.

Skiftgång = Här skall du välja vilken arbetstid du gör per vecka.

Semesterdagar = Här ser du antalet betalda semesterdagar som du är berättigad till.

Semesterlön = Här ser du resultatet av hur stor din semesterlön per dag blir.

Totalt = Här ser du vad din totala semesterlön blir för dina samtliga semesterdagar.